Download

Download Toh rebars
เวอร์ชั่นทดลองใช้งาน 7 วัน

Toh Rebars Demo (1.3.4 Build 20210202)

- ทดลองใช้งานได้ 7 วัน

- ต้องต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลาที่ใช้งาน

- ไม่สามารถใช้ QP ถอดปริมาณเหล็กได้

- ไม่มีระบบรายงาน

- ผู้ที่เคยใช้งาน Demo เวอร์ชั่นก่อนหน้าสามารถใช้ตัวทดลองตัวนี้ได้